Ondersteuning

De informatie behandeld en besproken hieronder is uitsluitend voor jou persoonlijk. Het is derhalve zonder toestemming expliciet niet toegestaan de informatiebron te delen met andere personen en organisaties.

  • Commando’s: Een overzicht en korte omschrijving van de commando’s van NedCAD-Apps. Deze bevatten commando’s die vaak op de commandoregel in te voeren zijn en daarnaast via knoppenbalken en palletten te activeren zijn.
  • Concepts: Posts die als doel hebben je met een minimum aan informatie te leren tekenen. Er worden belangrijke principes en commando’s uitgelegd.
  • Forensics: Deze pagina’s zijn niet voor iedereen toegankelijk. Om toegangsrechten te krijgen kun je ons mailen. Gebruik hiervoor een adres dat wij kunnen verifiëren. mail ons: c24@nedcad.nl English: This is not a public page.
  • Instellingen: Instellen van applicaties en interfaces.
  • HardwareOm optimaal gebruik te kunnen maken van de CAD-software is het belangrijk dat de hardware juist wordt gekozen.

Auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en copyright

Op bovenstaande informatie, materialen en inhoud zijn auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van toepassing.
Alle auteursrechten van teksten, beeldmateriaal en andere afbeeldingen in deze documenten berusten bij NedCAD en worden uitdrukkelijk voorbehouden aan NedCAD.

Er mag niets van deze informatie worden verveelvoudigd, gepubliceerd, opgeslagen of opgenomen worden in databestanden, softwareprogramma’s, een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NedCAD. Daarbij is dan altijd bronvermelding vereist.
De inhoud is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de persoon die aan de opleiding heeft deelgenomen.
De inhoud van dit document is eigendom van NedCAD. Alle rechten zijn voorbehouden aan NedCAD.

Scroll to top