Help

Custom Commands

Om een commando te starten kun je op de opdrachtregel dit commando intypen. Bijvoorbeeld rsm.lsp kan worden uitgevoerd door rsm te typen en dan een enter te geven om het commando te bevesigen.

Running commands is possible by invoking them on the command line. For example rsm.lsp can often simply be executed by typing rsm followed by an enter.

CADchUP bevat beroeps specifieke commando's om te helpen. Dit deel behandelt de meest belangrijkste.


CADchUP contains several very specific commands to assist you. This part explains the most important ones.

CUFOR (CustomForensics)is een app voor AutoCAD en BricsCAD. Het bevat tools voor verkeersongevallenanalyse en forensics. U kunt deze app standalone gebruiken, maar kunt overwegen om ook CUSTD (CustomStandaard) te installeren, zodat ook deze interface gebruikt kan worden.


CUFOR is an app for AutoCAD and BricsCAD. It contains tools for traffic accident analysis and forensics. You can use this app standalone but you may want to consider to install CUSTD too, in order to use the interface as well.

Work Settings

Onder deze knoppen vind je ?????????????

VOA Settings

 

Mirror Settings

 

Eng (Engineer) Settings

 

Rail Settings

 

Blood Settings

 

Custom A

 

Custom B

 

Custom C

GIS

Onder deze knoppen vind je ?????????????

Drawing information from a 3TL file. De 3TLIN-opdracht leest en verwerkt een 3TL-bestand, extraheert coördinaten en maakt een polyline.

http://wiki.nedcad.nl/3TLIN

Drawing information from a GPX file. De GPXIN-opdracht leest en verwerkt een GPX-bestand, extraheert coördinaten en maakt een polyline.

http://wiki.nedcad.nl/GPXIN

Drawing information from a GML file. GML staat voor Geography Markup Language, en bevat geometrie en aanvullende data met hun plaatsen. GMLIN is een goede manier om data van PDOK om te zetten naar BricsCAD of AutoCAD.

http://wiki.nedcad.nl/GMLIN

Ruled surface, Create ruled mesh.

Draw a ruled surface between 2 rail curves.

Edged surface, Create edged mesh.

Draw a smooth surface between 4 adjoining curves.

Surftab settings, Set precision of mesh. Flyout...

Flyout, pulldown menu met meer mogelijkheden.

Annotation

Onder deze knoppen vind je ?????????????

ARROW, Draw an associative leader without text annotation.

http://wiki.nedcad.nl/ARROW

 

North, Insert North icon. Voegt de noordpijl in. Nu nog 1 icon, toekomst keuze uit meerdere.

Grouping

Onder deze knoppen vind je ?????????????

E2P: Create polylines by selecting only one entity to connect all adjoining entities or, select multiple entities to connect only those entities.

GROUPIN: Insert file as group. Importeert onderdeel als groep ipv blok, zelf blokken worden als groep geimporteerd en meteen manupuleerbaar.

MEXPLODE: Explode all blocks and create groups of those blocks. Explodeert alle blokken en maakt er groepen van.

GROUPSEL: Select as groups or as entities. Uit aan knop om onderdeel als groep te behandelen of als losse onderdelen. Toepassing b.v. in de voertuigenbibliotheek, losse deur draaien, wiel verloren etc.

Editing

Onder deze knoppen vind je ?????????????

ALIGNXY: Align objects with different x scale and y scale factors. Two point sets are needed.

http://wiki.nedcad.nl/ALIGNXY

ALIGN2D: Align ignoring z-coordinates, parallel to x-y-plane.

TRIMBOX: Trim entities to a rectangular boundary.

Analysis

Onder deze knoppen vind je ?????????????

BPAVECTOR: Blood Pattern Analysis Vector drawing in 3D.

 

Slachtoffer X krijgt een bijl in het hoofd, bloedspatten vliegen in het rond en vanuit de vorm van de bloedspatten op de muur is de bijllocatie te herleiden volgens een model.

Dit model heeft enkele zwakke punten omdat een aantal uitgangspunten op zijn minst discutabel zijn:

 • De banen van de spatten zijn niet recht.

 • De blauwe lijn is een rechte baan.

 • De groene curve is de baan als de invloed van de luchtweerstand meegenomen wordt.

 • De rode lijn is een baan in de vorm van een parabool waarbij de ruimte vacuüm is.

 • De herleidde bewegingsvector (die uit de muur steekt, op basis van de vorm van de spat) is qua richting afhankelijk van veel factoren.

 • Een gekko plakt overal tegenaan behalve op PTFE (anti-aanbaklaag van een koekenpan). Een druppel tegen een muur in de latex-verf is één maar een druppel zal een lang spoor trekken op een glad oppervlak (een in de was gezette tafel – die ook nog eens hydrofoob is) terwijl een druppel op een hydrofiele vaatdoek waarschijnlijk een uiterst kort spoor trekt.

 • Wat zijn de marges in de dunheid (viscositeit) van bloed bij mensen? Dit is van invloed op de vorm van een afdruk op de muur. Heeft iemand met drie glazen bier op dun bloed?

 • Niet alleen de hoek maar ook de snelheid van een druppel zal van invloed zijn op de vorm tegen een muur. Andersom zal dus moeilijk de richting van de bewegingsvector te herleiden zijn uit de vorm van een bloedspat op de muur

Samenvattend zijn er flink wat factoren in het spel en daarom is het gewaagd om een model te gebruiken met de volgende uitgangspunten:

 • De banen van de druppels in de ruimte zijn recht.

 • Het begin van de afdruk van de spat op het oppervlak is een ellips die aansluitend is op een denkbeeldige ronde buis waarbij de hartlijn van die buis de bewegingsvector voorstelt.

Mijn oog viel op het onderzoek van het NFI en wetenschapper Daniel Bonn en het lijkt de moeite waard om op basis van meer informatie deze kop uit te breiden. Overigens staat er verbazend veel informatie op http://en.wikipedia.org/wiki/Bloodstain_pattern_analysis. De linkerafbeelding is van Kevin Maloney, publiek domein.

Hoe dan ook, op basis van deze aannames worden op twee manieren reconstructies gemaakt: een reconstructie met de hand in CAD en een reconstructie die geautomatiseerd is.

Reconstructie handmatig

De onderstaande figuur stelt de constructie voor om uiteindelijk te komen tot vector V2.

Ter overweging: Om te komen tot een zo goed mogelijke ellips is het geen goed idee om punt A en B te gebruiken als kwadrant. De richting is immers beter te definiëren door gebruik te maken van de richting van C-M. Punten A en B worden puur gebruikt om het punt M te bepalen evenals de stralen van de hulpcirkels.

De stappen in AutoCAD (en LT!) zijn als volgt. Sla coördinaatsystemen op i.v.m. reproduceerbaarheid.

 • Voeg de onthoekte foto met de bloedspatten in conform goed gebruik (IMAGE;, enzovoorts). Gebruik een coördinaatsysteem waarbij het x-y-vlak samenvalt met het vlak van de foto (muur, plafond, enzovoorts). Zorg dus voor een goed model.

 • Sluit eventuele extra viewports in het model.

 • POINT;, teken punten op de plaatsen A, B en C en uiteindelijk met M2P ook op plaats M waarbij M exact in het midden van A en B ligt. Kies C met extra zorg.

 • Teken de cirkel in het vlak van de spat met middelpunt M en straal M-A (of M-B, komt exact op hetzelfde neer).

 • Teken een ellips door het centerpunt op te geven (M) met de kwadrant C en een ander kwadrant op een kwadrant van de hulpcirkel.

 • Maak een nieuw coördinaatsysteem op basis van 3 punten, UCS;3;. Het nieuwe nulpunt is C, een punt op de nieuwe x-as is M en een punt in het nieuwe x-y-vlak ligt aan de kant van lijn C-M waar ook punt A zit.

 • Hak het scherm op in 4 viewports en teken in het UCS van het zijaanzicht (onder) de tweede hulpcirkel met middelpunt M en tweede punt van de straal door het kwadrant van de eerste cirkel.

 • Teken nu lijn D-T vanuit het kwadrant van de ellips, rakend aan de laatste hulpcirkel.

 • Verplaats lijn D-T van D naar M. Presto, er zijn uiteraard andere varianten mogelijk (…).

Reconstructie automatisch

Uiteraard vraagt de handmatige procedure om een alternatief... In LISP is een hack gemaakt voor AutoCAD en BricsCAD?...

Uit het programma:

Zie voor meer voorbeelden de handleiding. Een druppel bloed op een oppervlak bestaat meestal uit een halve ellips.
Dit hulpprogramma maakt een geprojecteerde ellips en een baan (xline).
Punt A en B zijn kwadranten met lijn A-B loodrecht op de
richting van de druppel.
Punt C is het kwadrant van de ellips waar de druppel
als eerste het oppervlak raakt.
Voer punten in,
begin met A ga verder tegen de klok in.
Druk op F2
om het textueel te volgen of lees de handleiding voor hulp.

See examples in the manual for more, a drop of blood on a surface typically consists of a half ellipse.
This utility constructs a projected ellipse and a trajectory (xline).
Point A and B are quadrants with line A-B perpendicular to the drop direction.
Point C is the quadrant of the ellipse where the drop first hits the surface.
Enter points starting with A counter clockwise.
Press F2 for tracking and or read the manual for help.

Het programma zit in CADchUP en is te starten op de commandoregel met BPAVECTOR;. Er is een toolbar UP_Blood. KLOPT DIT NOG MOET DAT NIET TOOLBAR FORENSICS ZIJN?

 

RSM, Road Surface Marking

Om deze markering te plaatsen gebruiken we het rsm.lsp commando. Deze plaatst de markerings tekens langs de getekende curve. Vergelijkbaar met het measure commando.

 

For this purpose there is rsm.lsp. What it does is aligning a surface marking along a curve, similar to the measure command.

 

Het goede nieuws is dat het rsm commando een startpunt plaatst aan het begin van de curve en het meetgedeelte measure achterwege laat.

However - great news - rsm also places a mark at the start of the curve, say good bye to measure.

Commando: RSM
Kies een markeringsvorm [WSquare / WTriangle / YSquare / YTriangle] <WTriangle>: WS
Selecteer een entiteit:
Geef lengte aan: 2
Geef tussenruimte aan: 1
Geef breedte aan: .15

Command: RSM
Choose marking shape [WSquare/WTriangle/YSquare/YTriangle] <WTriangle>: WS
Select an entity:
Mark length:
2
Mark space: 1
Mark width: .15

"Selecteer een entetie:": Voer hier nu een curve toe. De geselecteerde kant van de curve is het beginpunt van de uitgelijnde markeringen.

 

"Select an entity:": You need to enter a curve here. The selected side of the curve determines the start point of aligned marks.

 

Wat is het begin van de curve? Verschillende entiteiten tonen verrassende antwoorden:

 • Line, spline, pline, 3dpoly gedragen zich zoals je verwacht, het eerste getekende punt is het begin, startpunt.

 • Arc bij het tekenen van de Boog hangt het af van de angdir (richting die je aangeeft?), deze negeert de toegevoegde punten volgorde. Het beginpunt is het eerste punt dat een boog vanuit een tegen de klok weergave gebruikt. Tip: verander de angdir (richting die je aangeeft?) tijdelijk om het startpunt te wijzigen.

 • Circle, as arc,Circle, als boog, eerste punt is 0 graden van het centrum. Met angbase = 0 is dit het juiste kwadrant. Angdir bepaalt richting.

 • Ellipse, eerste aspunt is het startpunt, ook hier bepaalt Angdir de richting.

 

What is the start of a curve? Several entities show surprising answers:

 • Line, spline, pline, 3dpoly behave as expected, the first drawn point is the start.

 • Arc is depending on angdir, it does ignore the entry point order. The startpoint is the first point looking at an arc from a counterclockwise view. Tip: you may want to change angdir temporarily to change the start point.

 • Circle, as arc, first point is 0 degrees from center. With angbase = 0 this is the right quadrant. Angdir determines direction.

 • Ellipse, first axis point is start point, Angdir determines direction.

Ortho-rectification

 

SCALE4M: Scaling based on 4 meters for ortho-rectifying.

RECTIN: Insert ortho-rectified material, scale and make it transparent. Flyout, pulldown menu met meer mogelijkheden.

Libraries

LIB: Insert library parts. The LIB command opens part libraries and let you insert drawings as a group. LIB is a means to contain very large collections of not indexed items and structure them for direct access.

http://wiki.nedcad.nl/LIB

Help

MANFOR: Open PDF Manual for Forensics.